ISO 9001:2008

magazine9_1.jpg

โรงงานสีขาว

นอกจากโครงการต่างๆที่ได้จัดทำในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านสารเสพติดภายในสถานประกอบกิจการ จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะต้องมีการกวดขันเรื่องสารเสพติดอย่างจริงจังรวมถึงให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด เช่น การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การจัดอบรม รวมถึงการจัดนิทรรศการ และหลังจากที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่านบริษัทฯ จึงได้รับมอบป้ายโรงงานสีขาวจากท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ท่านสุวิชาญ แพทย์อุดม เป็นผู้เดินทางมามอบป้ายให้บริษัทฯ

magazine9_2.jpg